Algemene voorwaarden

You are here: Home / Over ons / Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor ondernemingen aangesloten bij de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf (FOCWA-voorwaarden)

Klik op het icoon voor een printbare versie van onze algemene voorwaarden.

Versie: LS20190904D001

 

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1 Gebruiker: het lid van de verenigingen FOCWA Schadeherstel, FOCWA Specialisten of CarrosserieNL dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.

1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand wordt gebracht of enige andere rechtshandeling wordt uitgevoerd.

1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Object: de zaak waarop de offerte van gebruiker of de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij betrekking heeft.

1.5 Consumentengeschil: een geschil tussen gebruiker en een consument.

1.6 Garantiebedrijf: de gebruiker die is lid is bij de vereniging FOCWA Schadeherstel.

1.7 Zekerheidsfondsbedrijf: de gebruiker die is aangesloten bij de Stichting FOCWA Zekerheidsfonds.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van gebruiker met, voor of jegens de wederpartij. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De wederpartij kan deze algemene voorwaarden ook inzien bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage. 2.3 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

2.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor, voor zover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

 1. Aanbod en offertes

3.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, dat door gebruiker wordt gedaan, wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit het aanbod voortvloeit dat zij onherroepelijk is. 3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig.

3.3 Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.

 1. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd, voor zover geen relevante stelposten of verrekenbare hoeveelheden, zoals bedoeld in artikel 5, zijn opgenomen. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk is overeengekomen (ondertekend).

 1. Stelposten meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde en/of ge- en verbruikte hoeveelheden worden verrekend. 5.2 Zodra de gebruiker voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de gebruiker gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.

5.3 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door de gebruiker tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd blijven.

 1. Prijzen

6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker schriftelijk anders wordt vermeld.

6.2 Indien na het doen van een aanbod door gebruiker of na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de gebruiker de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt. 6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

 1. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen.

7.2 Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij gebruiker een andere termijn specificeert in de factuur.

7.3 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien: a. de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat; b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd; c. de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.

7.4 Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de gebruiker contant of via bancaire overschrijving te worden voldaan

7.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren. De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het object.

7.6 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is zij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij (geen consument zijnde) is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele voldoening van enig verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij (geen consument zijnde). De wederpartij (geen consument zijnde) is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van ad €150,00.

7.7 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze consument is, vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan

7.8 Indien gebruiker de wederpartij in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Onder voornoemde kosten worden mede begrepen de kosten van de vrijwaring.

7.9 Door de wederpartij gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding.

7.10 Gebruiker heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De wederpartij heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening.

 1. Levertijd

8.1 De door gebruiker vermelde

(op-/af-)levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1 en artikel 5.2, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de gebruiker aan de wederpartij, dient de wederpartij het betreffende object binnen één week na verzending van de kennisgeving op te halen. 8.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de gebruiker bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de wederpartij in rekening brengen.

 1. Garantie

9.1 De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de gebruiker zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant. 9.3 Indien de gebruiker Garantiebedrijf is, kan de gebruiker aan de wederpartij een FOCWA Automotive Garantiebewijs afgeven. Door afgifte van dit garantiebewijs geeft gebruiker op de werkzaamheden die genoemd worden op het garantiebewijs, aanvullende garantie, conform de voorwaarden die op het garantiebewijs zijn gespecificeerd.

9.4 Indien de gebruiker Zekerheidsfondsbedrijf is, kan de gebruiker aan de wederpartij een FOCWA Zekerheidsfonds Garantiebewijs afgeven. Door afgifte van dit garantiebewijs geeft gebruiker op de werkzaamheden die genoemd worden op het garantiebewijs, aanvullende garantie, conform de voorwaarden die op het garantiebewijs zijn gespecificeerd. 9.5 De in lid 1, 3 en 4 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:

 1. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of niet namens de gebruiker uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door of niet namens de gebruiker bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
 2. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken, niet zijnde (oorspronkelijk onderdelen van) het object, die door de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld;
 3. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
 4. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan: – door een van buiten komende oorzaak; – aan niet door de gebruiker aangebrachte of niet door de gebruiker bewerkte delen;
 5. gebreken aan objecten die zijn ontstaan doordat door de gebruiker een nadere behandeling, in opdracht van of vanwege handelingen van de wederpartij, niet is uitgevoerd, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de gebruiker aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt;
 6. zaken, dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
 7. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de gebruiker zijn voorbewerkt.

9.6 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in lid 1, 3 en 4 van dit artikel vervalt indien:

 1. de wederpartij het object niet binnen de door de gebruiker vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt;
 2. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
 3. de wederpartij die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
 4. de wederpartij gebreken die verband houden met elektronische storingen haar reclame niet binnen één maand na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
 5. de wederpartij de gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen; f. werkzaamheden die verband houden met de door de gebruiker verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van de gebruiker door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. 10.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

10.4 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van gebruiker zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker of haar hoogste leidinggevend personeel.

10.5 De wederpartij vrijwaart gebruiker tegen en stelt gebruiker schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 1. Overmacht

11.1 Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt mede begrepen:

 1. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 2. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;
 3. Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd; d. Oorlog(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;
 4. dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten

11.3 In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de gebruiker slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.

 1. Vervangen onderdelen

12.1 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van de gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

 1. Tekeningen en overige bescheiden

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt gebruiker de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke, met uitzondering van expertiserapporten.

13.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van gebruiker ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is aan gebruiker per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

13.3 De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door gebruiker gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij aan gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 1. Adviezen en verstrekte informatie

14.1 Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van gebruiker krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

14.2 Als wederpartij aan gebruiker gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

14.3 Wederpartij vrijwaart gebruiker voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

 1. Ontbinding

15.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

15.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden, kan de gebruiker zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 15.3 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de gebruiker het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De gezamenlijke erfgenamen zijn en blijven in alle gevallen zoals genoemd in de eerste zin van deze bepaling hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de vergoeding van gebruiker.

15.4 De gebruiker zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

 1. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

16.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken (waaronder ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van de gebruiker totdat alle vorderingen die de gebruiker heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die overeenkomst, of andere gelijksoortige overeenkomsten, volledig zijn betaald. 16.2 Totdat de wederpartij aan de gebruiker alle in het kader van de overeenkomst (en/of van zowel eerdere als latere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de gebruiker de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

16.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de gebruiker tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De gebruiker kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

16.4 In geval van be- of verwerking door gebruiker van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken met door of vanwege gebruiker verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de gebruiker in vuistpand te zijn verstrekt.

16.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

16.6 Zolang er op door gebruiker geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

16.7 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de gebruiker gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de gebruiker. Voorts is de gebruiker gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 16.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk is, is de wederpartij verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan gebruiker te verpanden.

 1. Geschillen

17.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument, aan welke keuze de gebruiker is gebonden, door de consument of de gebruiker aanhangig worden gemaakt bij de FOCWA-NIVRE Geschillencommissie, die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij wege van bindend advies.

17.2 Geschillen, niet zijnde consumentengeschillen, naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden voorgelegd aan de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij wege van bindend advies.

17.3 Voor het geval geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een hierboven genoemde (Geschillen)commissie, is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin de gebruiker gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort. 17.4 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG Executieverdrag van 27 september 1968.

 1. Toepasselijk recht

18.1 Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Woerden, juli 2016

Deze voorwaarden zijn op 19/07/16 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 2016/25